« Tagasi

Tikuti detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Mulgi Vallavolikogu võttis vastu 22.11.2022 otsusega nr 85 Tikuti (katastritunnus 10701:004:0013) kinnistu detailplaneeringu ja suunas avalikule väljapanekule. Detailplaneeringu eesmärk on kaubandushoone ja seda teenindavate infrastruktuuride rajamine. Tikuti katastriüksuse sihtostarve on maatulundusmaa. Detailplaneeringuala suurus on 21 712 m2. Koostatav detailplaneering on üldplaneeringut muutev.

Tikuti detailplaneering algatati Mulgi Vallavolikogu 15.04.2021 otsusega nr 193. Mulgi Vallavolikogu 19. mai 2022. a otsusega nr 54 jäeti KSH algatamata, sest kavandatavate tegevuste elluviimisel ei ole alust eeldada olulise ebasoodsa mõju ilmnemist ning detailplaneeringu läbiviimiseks KSH algatamine ei ole vajalik.

Detailplaneeringuga jagatakse Tikuti maaüksus kaheks: ärimaa ja maatulundusmaa krundiks. Planeeringuga tehakse ettepanek vähendada Paluoja oja ehituskeeluvööndit. Ärimaale on kavandatud kauplushoone koos parkla ning juurdepääsuteedega.

Tikuti detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 09.12.2022 kuni 09.01.2023. a aadressidel: Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja ja Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia

Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda Mulgi valla kodulehel:  https://mulgivald.ee/tikuti