« Tagasi

Täiendav info energiakulude hüvitamise kohta Mulgi vallas

Energiakulude hüvitamine

Toetust saavad taotleda üksikisikud või pered, kelle  kuu sissetulek on perioodil, mille eest toetust taotletakse, võrdne perekonna toetuse maksmise piiriga või sellest väiksem.

Perekonnaliikmeteks loetakse isikud, kes elavad taotluse esitamise hetkel samas eluruumis ja keda seob ühine majapidamine. 

Toetuse maksmise piir on 1126 eurot kuus.

Perekonna vähemkindlustatuse arvutamiseks summeeritakse iga perekonnaliikme vähemkindlustatuse piir järgmiselt:

 • pere ühe täiskasvanud isiku kohta arvestatakse toetuse maksmise piir koefitsiendiga 1,0;
 • iga järgmise taotluse esitamise ajal vähemalt 14-aastase perekonnaliikme kohta arvestatakse toetuse maksmise piir koefitsiendiga 0,5;
 • iga taotluse esitamise ajal alla 14-aastase lapse kohta arvestatakse toetuse maksmise  piir koefitsiendiga 0,3.

 

TOETUSE TINGIMUSED

Toetust saab küsida, kui netosissetulek on:

 • ühe täiskasvanud inimese kohta 1126 eurot;
 • iga järgmise vähemalt 14-aastase pereliikme kohta 563 eurot;
 • iga alla 14-aastase lapse kohta 338 eurot.

Näiteks: 2 täiskasvanu ja 2 lapsega pere (alla 14-aastased) 1126+563+338+338=2365 eurot.

 

Sissetulekute hulka kuuluvad:

• palgatulu, sh välismaalt saadud palgatulu
• ettevõtlustulu
• kasu vara võõrandamisest
• renditulu ja litsentsitasud
• intressid ja dividendid
• pensionid, stipendiumid, toetused (näiteks töövõimetoetus, lapsetoetus, peretoetus jt), preemiad ja hasartmänguvõidud
• kindlustushüvitised ja väljamaksed pensionifondist
• madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku tulu
• saadud elatisraha (makstud elatisraha arvatakse sissetulekust maha)

 

Peredele hüvitatakse 80% arvetel toodud energia koguhinnast, mis ületab kuu keskmisena järgmisi väärtusi (sisaldavad tarbitud energia tasu, taastuvenergia tasu, aktsiisi, võrgutasu ja käibemaksu):

Esialgse info selle kohta, kas perel on võimalik toetust saada ja kui suur see võiks olla annab Rahandusministeeriumi poolt väljatöötatud  energiakulu hüvitamise kalkulaator. Kalkulaatoris saab arvestusi teha täisühikutes. https://www.arvutus.ee/

Toetuse ülempiir  kõigi energiakulude peale kokku on 500 eurot ühe kuu kohta.

Toetuse alampiir  kõigi energiakulude peale kokku on 10 eurot ühe kuu kohta.

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Toetust makstakse perioodi 2021.aasta 1. septembrist kuni 2022. aasta 30. aprillini (kaasa arvatud). Avaldusi võetakse vastu 13. juunini.

Energiatoetust võimalik taotleda ainult Mulgi valda registreeritud isikutel (vähemasti 1 pereliige peab olema Mulgi valda registreeritud). Kui taotlejate tegelik ja peamine elukoht on Mulgi vallas, kuid nende registreeritud elukoht on teises kohalikus omavalitsuses, siis peavad nad toetuse saamiseks pöördume omavalitsusse, kus on nende registreeritud elukoht.

Toetust saab taotleda üksi elava isiku või perekonna alalise või peamise elukohaga seotud kulude hüvitamiseks (ainult ühe elukoha kulude alusel).

Toetuse taotlemiseks vajalikud dokumendid:

 • andmed perekonnaliikmete sissetulekute kohta, sh tõendid makstud elatise ja täitemenetluses kinni peetud summade kohta (nende olemasolu korral), ning vallavalitsuse nõudmisel ka asjakohased pangakontode väljavõtted perioodi kohta, mille kulude katmiseks toetust taotletakse. Toetuse taotlemisel pärast 10. kuupäeva ei pea maksustatud tulude kohta tõendeid esitama, sest toetust menetleval spetsialistil on õigus ja võimalus teha päringuid vastavatesse registritesse, sh Maksu- ja Tolliametisse, Töötukassasse, Sotsiaalkindlustusametisse jmt;
 • eluruumi energiatarbimist tõendavad dokumendid (arved) energia liigi kohta, mille kulude katteks toetust taotletakse (elekter, gaas ja/või kaugküte) ;
 • tõendid, et tegemist on taotleja ja tema perekonna tegeliku elukohaga, kui nende alaline või peamine elukoht erineb rahvastikuregistrisse kantud elukohast (nt üürileping, omaniku kinnitus vm); 
 • kui eluruumi kasutatakse osaliselt ettevõtluseks ja osa energiatarbimise kuludest on ettevõtlusega seotud, esitatakse koos arvega ettevõtlusega seotud kulude osakaal.

Arvetel peavad olema tuvastatavad järgmised andmed:

 • tarbitud elektri kogus (kWh või MWh) ja elektrikulud kokku (eurodes);
 • tarbitud gaasi kogus (kWh või MWh või m³) ja gaasikulud kokku (eurodes);
 • kaugkütte kulud kokku (eurodes), kui taotleja elab konkurentsiameti kooskõlastatud kaugkütte piirhinnaga piirkonnas;

Kui taotleja arvel puuduvad eelnimetatud andmed, peab taotleja täiendavalt esitama korteriühistu väljavõtte nõutud andmetega vastava eluruumi kohta või korteriühistu puudumise korral kortermajale esitatud arve ja arvestuse taotleja eluruumi osa kohta.

Valitsuse info energiakulude hüvitamise kohta leiab rahandusministeeriumi kodulehelt.

Toetuse maksmise või maksmata jätmise otsus tehakse 35 tööpäeva jooksul pärast kõigi dokumentide esitamisest. Toetus kantakse taotlejale üle 7 tööpäeva jooksul pärast otsuse tegemist.

 

Taotluse esitamiseks on järgmised võimalused: 

 • täita taotlus elektrooniliselt ning saata see digiallkirjastatult koos vajalike lisadokumentidega oma piirkonna sotsiaaltööspetsialistile (kontaktid allpool) või Mulgi Vallavalitsuse e-aadressile mulgi@mulgivald.ee;
 • täita taotlus paberkandjal  ning tuua see allkirjastatult koos vajalike lisadokumentidega oma piirkonna sotsiaaltööspetsialistile (kontaktid allpool)

 

 

Toetusega seotud küsimustega palume pöörduda oma piirkonna sotsiaaltööspetsialisti poole: