« Tagasi

Mulgi vallavalitsus pakub tööd sotsiaalnõunikule, sotsiaaltööspetsialistile, teedespetsialistile ning ehitus- ja majandusspetsialistile

Mulgi Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Mulgi Vallavalitsuse

SOTSIAALNÕUNIKU vaba ametikoha täitmiseks

Tööülesanded on: Mulgi valla elanike hoolekandealase töö juhtimine ja koordineerimine, erinevatele sihtgruppidele toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks või kergendamiseks abi osutamine ja sotsiaalsete erivajadustega isiku sotsiaalsele turvalisusele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine, valla sotsiaaltöö ja sotsiaalteenuste koordineerimine, laste seadusega tagatud õiguste kaitse ja laste heaolu kindlustamine lapsevanemate toetamise ja laste kasvukeskkonna mõjutamise kaudu; sotsiaalvaldkonna õigusaktidega pandud ülesannete täitmise korraldamine, vallavanema ja abivallavanema ning vallavalitsuse nõustamine nimetatud valdkonnas.

 

Nõuded kandidaadile:

•          erialane kõrgharidus;

•          varasem töökogemus avalikus sektoris või sotsiaaltöö valdkonnas;

•          põhjalikud teadmised tööks vajalikest õigusaktidest;

•          eesti keele oskus kõrgtasemel ja ühe võõrkeele oskus suhtlemistasemel ametialase sõnavara    valdamisega;

•          väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;

•          väga hea suhtlemis- ja meeskonnatööoskus;

•          kohusetunne, empaatiavõime ja hea pingetaluvus;

•          algatusvõime, süsteemsus, initsiatiivikus;

•          arvutioskus

•          B-kategooria juhiload.

 

Omalt poolt pakume:

•          eneseteostusvõimalust;

•          enesetäiendamise võimalusi;

•          huvitavat ja vastutusrikast tööd avalikus sektoris.

 

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:

•         allkirjastatud sooviavaldus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;

•          CV

•          motivatsioonikiri;

•          koopia haridust tõendavast dokumendist;

•          koopia isiku tõendavast dokumendist;

•          muud dokumendid kandideerija soovil.

 

Tööle asumise aeg: kokkuleppel

 

Asukoht: Mulgi vald

Tööaeg: täistööaeg

 

Kandideerimistähtaeg 20.01.2022. Dokumendid palume esitada digiallkirjastatult e-posti aadressile mulgi@mulgivald.ee märgusõnaga „Sotsiaalnõunik".

Lisainformatsioon: abivallavanem Arvi Meidla, tel435 4793, 523 8596, e-post arvi.meidla@mulgivald.ee

 

 

Mulgi Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Mulgi Vallavalitsuse

SOTSIAALTÖÖSPETSIALISTI vaba ametikoha täitmiseks

Tööülesanded on: sotsiaaltööspetsialisti põhiülesanneteks on isikute nõustamine ja abistamine sotsiaalhoolekandealase abi saamiseks, abivajaduse ja ulatuse väljaselgitamine, toetuste arvestamine ning teenuste vajalikkuse hindamine ja määramine.

 

Nõuded kandidaadile:

•          kõrgharidus;

•          varasem töökogemus avalikus sektoris või sotsiaaltöö valdkonnas;

•          põhjalikud teadmised tööks vajalikest õigusaktidest;

•          eesti keele oskus kõrgtasemel ja ühe võõrkeele oskus suhtlemistasemel ametialase sõnavara    valdamisega;

•          väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;

•          väga hea suhtlemis- ja meeskonnatööoskus;

•          kohusetunne, empaatiavõime ja hea pingetaluvus;

•          algatusvõime, süsteemsus, initsiatiivikus;

•          arvutioskus

•          B-kategooria juhiload.

 

Omalt poolt pakume:

•          eneseteostusvõimalust;

•          enesetäiendamise võimalusi;

•          huvitavat ja vastutusrikast tööd avalikus sektoris.

 

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:

•          allkirjastatud sooviavaldus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;

•          CV

•          motivatsioonikiri;

•          koopia haridust tõendavast dokumendist;

•          koopia isikut tõendavast dokumendist;

•          muud dokumendid kandideerija soovil.

 

Tööle asumise aeg: kokkuleppel

 

Asukoht: Mulgi vald

Tööaeg: täistööaeg

 

Kandideerimistähtaeg 20.01.2022. Dokumendid palume esitada digiallkirjastatult e-posti aadressile mulgi@mulgivald.ee.

Lisainformatsioon: abivallavanem Arvi Meidla, tel435 4793, 523 8596, e-post arvi.meidla@mulgivald.ee

 

 

Mulgi Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Mulgi Vallavalitsuse

TEEDESPETSIALISTI vaba ametikoha täitmiseks

Tööülesanded on: Teedespetsialisti ametikoha põhiülesanneteks on valla teede, tänavate ning nendega seotud muude rajatistega seotud küsimuste lahendamine, sh teedeehitusega seotud ülesannete täitmine, teede hooldus- ja remonditööde järelevalve, teeregistri pidamine, valla teehoiukava ja teedeehituse investeeringute plaani koostamine ning elluviimine, liikluskorralduse valdkonna juhtimine, ühistranspordi korraldamine, kaevelubade ja teede sulgemise menetluste läbiviimine, valdkonda puudutavate õigusaktide eelnõude väljatöötamine ja muud valdkonnaga seotud ülesanded.

 

Nõuded kandidaadile:

•          vähemalt keskeriharidus ja sellele lisanduv eri-, kutse- ja ametialane ettevalmistus;

•          kasuks tuleb varasem töökogemus avalikus sektoris või valdkonnas;

•          põhjalikud teadmised tööks vajalikest õigusaktidest;

•          eesti keele oskus kõrgtasemel ja ühe võõrkeele oskus suhtlemistasemel ametialase sõnavara    valdamisega;

•          väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;

•          väga hea suhtlemis- ja meeskonnatööoskus;

•          kohusetunne, empaatiavõime ja hea pingetaluvus;

•          algatusvõime, süsteemsus, initsiatiivikus;

•          arvutioskus;

•          B-kategooria juhiload.

 

Omalt poolt pakume:

•          eneseteostusvõimalust;

•          enesetäiendamise võimalusi;

•          tööülesannete täitmiseks ametiauto kasutamise võimalust;

•          huvitavat ja vastutusrikast tööd avalikus sektoris.

 

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:

•          allkirjastatud sooviavaldus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;

•          CV

•          motivatsioonikiri;

•          koopia haridust tõendavast dokumendist;

•          koopia isikut tõendavast dokumendist;

•          muud dokumendid kandideerija soovil.

 

Tööle asumise aeg: kokkuleppel

 

Asukoht: Mulgi vald

Tööaeg: täistööaeg

 

Kandideerimistähtaeg 28.01.2022. Dokumendid palume esitada digiallkirjastatult e-posti aadressile mulgi@mulgivald.ee.

 

Lisainformatsioon: abivallavanem Dmitri Orav, tel 435 5519, 5354 1585, e-post dmitri.orav@mulgivald.ee

 

 

Mulgi Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Mulgi Vallavalitsuse

EHITUS- JA MAJANDUSSPETSIALISTI vaba ametikoha täitmiseks

Tööülesanded on: Ehitus- ja majandusspetsialisti ametikoha põhiülesanneteks on valla haldusterritooriumil ehitusalase tegevuse õiguslik korraldamine, riikliku järelevalve teostamine ning ehitusseadustikus kohaliku omavalitsuse üksusele pandud ülesannete täitmine sh:

projekteerimistingimuste taotluste menetlemine, projekteerimistingimuste koostamine ning nende väljastamise korraldamine; ehitusteatiste ja ehitusloa taotluste menetlemine, ehitusteatiste teavitatuks lugemine ning ehituslubade väljastamine; kasutusteatiste ja kasutusloa taotluste menetlemine, kasutusteatiste teavitatuks lugemine ning kasutuslubade väljastamine;

ehitusalaste määruste, otsuste ja korralduste eelnõude koostamine ja muud valdkonnaga seotud ülesanded.

 

Nõuded kandidaadile:

•          vähemalt keskeriharidus ja sellele lisanduv eri-, kutse- ja ametialane ettevalmistus;

•          kasuks tuleb varasem töökogemus avalikus sektoris või valdkonnas;

•          põhjalikud teadmised tööks vajalikest õigusaktidest;

•          eesti keele oskus kõrgtasemel ja ühe võõrkeele oskus suhtlemistasemel ametialase sõnavara    valdamisega;

•          väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;

•          väga hea suhtlemis- ja meeskonnatööoskus;

•          kohusetunne, empaatiavõime ja hea pingetaluvus;

•          algatusvõime, süsteemsus, initsiatiivikus;

•          arvutioskus;

•          B-kategooria juhiload.

 

Omalt poolt pakume:

•          eneseteostusvõimalust;

•          enesetäiendamise võimalusi;

•          tööülesannete täitmiseks ametiauto kasutamise võimalust;

•          huvitavat ja vastutusrikast tööd avalikus sektoris.

 

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:

•          allkirjastatud sooviavaldus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;

•          CV

•          motivatsioonikiri;

•          koopia haridust tõendavast dokumendist;

•          koopia isikut tõendavast dokumendist;

•          muud dokumendid kandideerija soovil.

 

Tööle asumise aeg: kokkuleppel

 

Asukoht: Mulgi vald

Tööaeg: täistööaeg

 

Kandideerimistähtaeg 28.01.2022. Dokumendid palume esitada digiallkirjastatult e-posti aadressile mulgi@mulgivald.ee märgusõnaga „Ehitus- ja majandusspetsialist"

Lisainformatsioon: abivallavanem Dmitri Orav, tel 435 5519, 5354 1585, e-post dmitri.orav@mulgivald.ee