« Tagasi

Veemajandusprojektid Abja-Paluojal

2020. ja 2021. aastal viis OÜ Abja Elamu Abja-Paluojal ellu mahuka veemajandusprojekti, mille käigus projekti ühe osana rekonstrueeriti vee- ja kanalisatsioonitrassid Nuia tee korrusmajade piirkonnas. Projekti teine osa oli Nuia tee veetöötlusjaama rekonstrueerimine, mis varustab joogi- ja tuletõrjeveega kogu Abja-Paluoja ühisveevärgi süsteemi. Projekti kogumaksumuseks oli 894 998 eurot, millest omafinantseeringuna tasuti 361 720 ning 533 278 euroga toetas SA Keskkonnainvesteeringute keskus läbi Keskkonnaprogrammi. Ellu viidud veemajandusprojekt oli Abja-Paluoja linnas viies järjestikune, mis ajavahemikul 2013- 2021 Keskkonnaprogrammi toel tehtud. Veetrasside rekonstrueerimise järel vähenes oluliselt veekadu ning paranes veekvaliteet. Veekadude vähendamiseks ja vee kvaliteedi parandamiseks on vajalik ka kinnistusiseste trasside rekonstrueerimine liitumispunktis elamuni. Korrusmajades on seda juba ka mõningal määra tehtud, kuid trasside rekonstrueerimise peale peaksid mõtlema kõik kinnistuomanikud.

Käesoleval hetkel on projekteerimisel Abja-Paluoja linna läbiva Pärnu maantee vee- ja kanalisatsioonitrassid. Ehitustööd viiakse ellu 2023. aastal koostöös Transpordiametiga. Tööde käigus rekonstrueeritakse olemasolevad vee- ja kanalisatsioonitrassid Pärnu maanteel ning rajatakse liitumisvõimalus Pärnu maantee äärsetele hoonetele, kellel seda veel ei ole. Lisaks on lähitulevikus plaanis rekonstrueerida Mäe, Männi, Nurme, Toome tänavate ning Viljandi maantee vee- ja kanalisatsioonitrassid. Tööde mahtu kuulub ka liitumispunktide rajamine kinnistutele, kellel liitumisvõimalus hetkel puudub.

 

OÜ Abja Elamu

 

Foto: Rekonstrueeritud Abja-Paluoja veetöötlusjaama ruum ja seadmed. Autor: Liisi Rääbus