« Tagasi

Kastani tn 3 jäätmejaama detailplaneeringu eelnõu avalikule väljapanekule suunamine

Kastani tn 3 jäätmejaama detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise eelnõu avalik väljapanek toimus 8. märtsist kuni 7. aprillini 2021. a. Seoses COVID-19 levikuga ja Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirangutega oli kodanikel detailplaneeringu materjalide tutvumine piiratud ning ei olnud võimalik avalikke arutelusid korraldada.

 

Tulenevalt eeltoodust suunas Mulgi Vallavolikogu 15. aprilli 2021. a otsusega nr 196 täiendavale avalikule väljapanekule Kastani tn 3 jäätmejaama detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise eelnõu.

 

Detailplaneeringu eesmärgiks on rajada jäätmejaam 2,56 ha suurusele Kastani tn 3 kinnistule (katastritunnus 48001:001:0367) jäätmete liigiti kogumise, sortimise ja taaskasutamise edendamiseks. Kinnistu asub Abja-Paluoja linnas ja Põlde külas. Planeeritava ala sihtotstarve on tootmismaa, seetõttu on detailplaneering kehtivat Abja valla üldplaneeringut muutev.

Jäätmejaama rajamine on vajalik Mulgi vallas jäätmehoolduse arendamiseks vastavalt jäätmeseadusele, kohaliku omavalitsuse jäätmekavale ja jäätmehoolduseeskirjale. Kavandatavas jäätmejaamas soovitakse elanikele luua võimalused liigiti kogutud jäätmete üleandmiseks.

 

Jäätmejaama detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise eelnõu avalik väljapanek toimub 1. maist kuni 30. juunini 2021. a.

 

Eelnõuga on võimalik tutvuda järgmistes kohtades:

  1. Abja-Paluoja, Pärnu mnt 30;
  2. Kulla küla, Leerimaja;
  3. Karksi-Nuia, Viljandi mnt 1;
  4. Mõisaküla, Kesk tn 4;
  5. Mulgi valla kodulehel https://mulgivald.ee/kastani-3

 

Avaliku väljapaneku perioodil on igal isikul õigus avaldada arvamust detailplaneeringu eelnõu kohta. Kirjalikud arvamused saata e-posti aadressile karksi@mulgivald.ee või paberkandjal Mulgi Vallavalitsusele Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia, 69104 Mulgi vald.