Noorsootöö kvaliteedi hindamine

Noorsootöö kvaliteet on Eestis riiklik prioriteet, noorsootööd nähakse elukestva õppe osana.

Noorsootöö valdkond on struktuurselt piisavalt arenenud ning noorsootöö kui elukutse on välja kujunenud. Arengutest tulenevalt on tekkinud ka huvi ja vajadus määratleda ning arendada kvaliteeti. Noorsootöö kvaliteedi hindamismudeli töötas välja ENTK koostöös Ernst & Young Baltic AS-ga ning noortevaldkonna partneritega 2010. aastal. Noorsootöö kvaliteedi hindamismudel on töövahend kohalikule omavalitsusele, mille abil saab kaardistada noorsootöö tugevusi ja arendamist vajavaid valdkondi, tulemuste põhjal planeerida edasist arengut ning jälgida edusamme. 

 

Hindamises osalemine on omavalitsuste vabatahtlik valik ning sellega ei kaasne pingeritta seadmist – täpsemad tulemused on avalikud KOV-le endale ja on abivahendiks KOV-le noorsootöö kvaliteedi tõstmisel. Noorsootöö kvaliteedi hindamise käigus võrreldakse KOV-s tehtavat noorsootööd nn hea praktikaga, mis kajastub ENTK väljaarendatud hindamismudelis. Protseduuriliselt tähendab see enese- ja välishindamise läbiviimist. Enesehindamise puhul hindavad KOV noorsootöö osapooled ise noorsootöö kvaliteeti, välishindamise puhul toimub see väliste ekspertide abil. KOV seisukohalt võimaldab kvaliteedihindamine näidata noorsootöö tulemuslikkust ja selle tegijate pädevust, mis omakorda parandab valdkonna mainet ja rahastamist. Kvaliteedi hindamisele järgneb parandustegevuse kavandamine ja elluviimine.

 

Mulgi vallas viidi noorsootöö kvaliteedi hindamine läbi oktoober 2019- aprill 2020. Sisehindamine oli päris keerukas kuna KOV-is ei ole noorsootöö kui valdkonna eest vastutavat spetsialisti ja see tähendab, et puudub inimene, kellel oleks KOV-i kohta kogu info olemas. Käesoleva kvaliteedihindamise tulemusena oleme saanud üsna hea ülevaate mida vallas noortele pakutakse.

Väga heas seisus on Mulgi vallas huvitegevus ja huviharidus – kõikides valla koolides ja noortekeskustes pakutakse mitmekülgset huvitegevust, lisaks on vallas kaks huvikooli ja üks spordikool.

Meie kõige suurem väljakutse saab olema süsteemide ühtlustamine ja ühise koordineerimise alla liigutamine. Kindlasti on vaja luua valla noorsootöö arengukava ja oluline on läbi mõelda noorte ja noorsootöötajate tunnustamise ja tagasiside andmise süsteem - seda eelkõige õpikogemuse mõtestamiseks. Oluline väljakutse on ka mitteformaalse õpikogemuse arvestamine formaalhariduses.

Kokkuvõttes oli tegemist huvitava protsessiga, mis oli meie valla jaoks väga oluline ja meil on hea meel, et me selle ette võtsime ja ära tegime. Kuigi meie info on täna kindlasti veel puudulik, siis on nüüd meil oluliselt parem ülevaade Mulgi vallas tehtavast tööst noortega, kui enne enesehindamist. Kvaliteedi hindamisega selgusid põhilised tegevussuunad ja arenguvajadused, millega edaspidi tegeleda ja tööd teha.

 

Mulgi valla noorsootöö kvaliteedi tõstmiseks parendustegevuste plaan