Hajaasustuse programmi 2021. aasta taotluste esitamine

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 01. veebruarist kuni 01. aprillini 2021.

 

Riigihalduse ministri 22.02.2018 määrus nr 14  "Hajaasustuse programm", alusel kinnitati taotlusvooru avamise tähtpäevaks 1. veebruar 2021 ja taotluste esitamise tähtajaks 1. aprill 2021.

 

Programm on suunatud hajaasustusega piirkondadele.

Eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

 

Toetatakse tegevusi, mis parandavad taotleja majapidamises

 • joogivee kättesaadavuse
 • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimise
 • aastaringselt ligipääsetava juurepääsutee rajamise, parandamise
 • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamise (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

 

Programmi tingimused

 • Taotleja alaline elukoht rahvastikuregistri järgi on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas katkematult selles majapidamises, millele projektiga toetust taotletakse. Alalise elukohana käsitletakse elukohta, kus isik veedab enamiku oma igapäevasest puhke- ja uneajast.
 • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
 • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
 • Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
 • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31.oktoobriks 2022.
 • Toetust on võimalik taotleda kohalikust omavalitsusest, kes pakuvad taotlejale ka vajalikku informatsiooni meetme tingimuste kohta.

 

Toetus ja omafinantseering

 • Maksimaalne toetus programmist ühele majapidamisele on 6500 eurot. Toetus moodustab kuni 67% projekti abikõlblikest kuludest. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viie eelneva kalendriaasta programmist saadud toetuse summa.
 • Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peavad kokku moodustama vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest.

 

 • Toetuse aluseks on põhjendatud eelarve, mis koostatakse kahe võrreldava hinnapakkumise alusel.

 

Taotluse esitamine

Taotluse koos vajalike lisadega saab esitada Mulgi vallavalitsusele allkirjastatuna paberil aadressile Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile mulgi@mulgivald.ee.

Taotlus koosneb taotlusvormist ja järgmistest kohustuslikest dokumentidest:

 1. Vormikohane projekti eelarve.
 2. Vormikohane projekti tegevuste kirjeldus sõltuvalt projekti valdkonnast.
 3. Oma- ja kaasfinantseeringut tõendav vabavormiline garantiikiri.
 4. Veevarustussüsteemide valdkonna projekti puhul joogivee kvaliteeti tõendav analüüs ulatuses, mida peab vajalikuks Terviseamet, kui projekti eesmärk on hetkel kasutatavast veevarustussüsteemist saadava joogivee kvaliteedi parandamine, veetorustiku rajamine olemasolevast kaevust või sinna pumba paigaldamine või olemasoleva kaevu asemele uue rajamine põhjusel, et olemasoleva kaevu vee kvaliteet ei vasta joogivee nõuetele.
 5. Veevarustussüsteemide valdkonna projekti korral, kui projekti elluviimist rahastavad lisaks taotlejale ka kaastaotlejad, kaastaotlejatega sõlmitud notariaalne tähtajatu veekasutuskord.
 6. Kaks võrreldavat hinnapakkumust.
 7. Notariaalne kokkulepe reaalservituudi seadmiseks, mille kohaselt kinnistu omanik on kohustatud taluma tema kinnistut läbivat veevarustus-, kanalisatsiooni- või autonoomset elektrisüsteemi või juurdepääsuteed, kui rajatav või parendatav juurdepääsutee, veevarustus-, kanalisatsiooni- või autonoomne elektrisüsteem läbib mitut kinnistut.
 8. Vastavalt projekti tegevustele ehitusluba või ehitusteatis (NB! võib esitada hiljem, kui on tehtud toetuse andmise otsus).
 9. Korterelamute puhul teiste korteriomanike kirjalik nõusolek.

 

Täpsemat teavet taotlemise tingimuste ja toetatavate tegevuste ning aruandluseks vajalike vormide kohta saab Riigi Tugiteenuste Keskuse  veebilehel, mis leiad SIIT

 

Riigihalduse ministri 22.02.2018 määrus nr 14 „Hajaasustuse programm". 

 

Enne taotluse esitamist tasub nõu küsida.

Mulgi vallas saab vajalikku informatsiooni ja abi meetme tingimuste kohta:

 

Hajaasustuse programmi kontaktisikuks on keskkonna ja maaspetsialist Anneli Pälsing, tel. 4363185, anneli@mulgivald.ee

 

Taotlemiseks vajalikud dokumendid: 

Taotlusvorm:

Projekti eelarve

Veesüsteemide valdkonna projekti tegevuste kirjeldus

Kanalisatsioonisüsteemide valdkonna projekti tegevuste kirjeldus

Juurdepääsuteede valdkonna projekti tegevuste kirjeldus

Autonoomsete elektrisüsteemide valdkonna projekti tegevuste kirjeldus

Arvutamise abimees

Garantiikirja näidis

Toetuse kasutamise aruandevorm 2021

 

Vajalikud viited:

Abiks salvkaevu rajamisel

Abiks puurkaevu rajamisel

Veehaarde sanitaarkaitseala

Veeproovide võtmine kodus