Ehitusloa taotlemine

Ehitusluba on nõutav ehitusseadustiku lisas 1 kirjeldatud ehitiste ehitamise korral. Ehitusloa taotlemisel tuleb tasuda riigilõiv.

Ehitusloa taotlemisel tuleb alati esitada ehitusprojekt. Ehitusprojekt tuleb koostada vastavalt Eestis kehtivatele projekteerimisnormidele, majandus- ja taristuministri 17. juuli 2015. a määrusele nr 97 „Nõuded ehitusprojektile" ning heale projekteerimistavale.

Enne ehitusprojekti koostamist soovitame konsulteerida Mulgi vallavalitsuse ehitusnõunikuga või ehitus- ja majandusspetsialistiga kes menetleb ehituslubasid ehitisregistris (EHR-is).

Ehitusloa taotlus ja sellega seonduvad dokumendid esitatakse Mulgi Vallavalitsusele elektrooniliselt ehitisregistri kaudu (www.ehr.ee) . Erandjuhul, kui ehitusloa taotlust ja sellega seonduvaid dokumente ei ole võimalik esitada ehitisregistri kaudu, esitatakse need Mulgi Vallavalitsuse ehitus- ja majandusspetsialistile, kes kannab andmed ehitisregistrisse.

Pädev asutus annab ehitusloa või keeldub selle andmisest 30 päeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates. Ehitusloa taotlemisel tuleb tasuda riigilõiv.

Ehitisregister

 

Riigilõivud hoone ehitusloa taotluse läbivaatamisel

  • Elamu ja seda teenindava rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 150 eurot. Elamu ja seda teenindava rajatise lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.
  • Mitteelamu ja seda teenindava rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 250 eurot. Mitteelamu ja seda teenindava rajatise lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.
  • Kui ehitusloa taotlus sisaldab mitut hoonet ja seda teenindavat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva ehitusloakohustusliku hoone eest eraldi.

Riigilõivud rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamisel

  • Raudteerajatise, auditikohustusliku surveseadme või gaasipaigaldise, jaotusvõrgu elektrirajatise, side- ja telekommunikatsiooniehitise, kanalisatsiooniehitise, pinnaveehaarde, puurkaevu, puuraugu, spordi- või puhkerajatise, supelranda teenindava kaldaga püsivalt ühendamata spordi- või puhkerajatise ning erirajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot. Nimetatud rajatiste lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.
  • Avalikkusele ligipääsetava eratee, õhutranspordirajatise, sadama- ja avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendatud rajatise, muu avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata rajatise, sealhulgas kaldaga funktsionaalselt seotud rajatise, veevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku, kanalisatsiooniehitise, tammi, paisu, kaldakindlustusrajatise, veehoidla, niisutus- ja kuivendusrajatise, tõsteseadme, põhivõrgu elektrirajatise ja prügimäerajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 250 eurot. Nimetatud rajatiste lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.
  • Kui ehitusloa taotlus sisaldab mitut iseseisvat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva rajatise eest eraldi.

 

Vallavalitsuse arveldusarved:
SEB Pank  EE281010302005446001

Swedbank  EE682200221023349831

PS. Saajaks märkida: Mulgi Vallavalitsus

 

Ehitusteatis

Ehitusteatise esitamine ja läbivaatamine on riigilõivuvaba. Ehitusteatis tuleb esitada vähemalt kümme päeva enne ehitise ehitamise alustamist ehitusseadustiku lisas 1 nimetatud ehitiste puhul.

Ehitusseadustiku lisas 1 märgitud juhtudel tuleb koos ehitusteatisega esitada ehitusprojekt. Ehitusprojekt tuleb koostada vastavalt Eestis kehtivatele projekteerimisnormidele, majandus- ja taristuministri 17. juuli 2015. a määrusele nr 97 „Nõuded ehitusprojektile" ning heale projekteerimistavale.

Enne ehitusprojekti koostamist soovitame konsulteerida Mulgi vallavalitsuse ehitusnõunikuga või ehitus- ja majandusspetsialistiga.

Ehitusteatis ja sellega seonduvad dokumendid esitatakse Mulgi Vallavalitsusele elektrooniliselt ehitisregistri (www.ehr.ee) kaudu. Erandjuhul, kui ehitusteatist ja sellega seonduvaid dokumente ei ole võimalik esitada ehitisregistri kaudu, esitatakse need Mulgi Vallavalitsuse ehitusnõunikule, kes kannab andmed ehitisregistrisse.

Kui pädev asutus ei teavita ehitusteatise esitajat kümne päeva jooksul pärast ehitusteatise esitamist vajadusest kontrollida täiendavalt ehitusteatises esitatud andmeid, siis võib alustada ehitamist ning teatisekohustuslikud ehitised kantakse ehitisregistrisse.

 

EHR kasutusjuhendid ja teised abimaterjalid taotluse esitamiseks on leitavad https://livekluster.ehr.ee/ui/ehr/v1/help/instructions